Regio

Leerlingen die een stageplek zoeken voor hun beroepsopleiding, mensen met een uitkering die een werkervaringsplaats nodig hebben, jongeren die ondanks hun beperking op zoek moeten naar een plek op de arbeidsmarkt… allemaal komen ze langs bij bedrijven. Dat kan efficiënter door gebruik te maken van de Borisaanpak, die bij uitstek geschikt is om de samenwerking tussen scholen, gemeenten en bedrijfsleven mede te organiseren. De aanpak:

  • helpt scholen om leerlingen toekomstperspectief te bieden. Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs hebben met de invoering van het passend onderwijs de opdracht gekregen om leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Dat kan door leerbedrijven te gebruiken als opleidingslocatie, maar daarvoor is het wel belangrijk dat die bedrijven op een eenduidige manier worden benaderd
  • helpt gemeenten bij het beperken van het beroep dat gedaan wordt op uitkeringen; ze kunnen immers beter sturen op een doelmatige arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren
  • helpt bedrijven bij het realiseren van de participatieafspraken. De Participatiewet is bedoeld om te organiseren dat mensen kunnen participeren naar vermogen. In de participatieafspraken tussen kabinet en bedrijfsleven staat onder andere dat mensen naar vermogen moeten deelnemen aan arbeid en dat bedrijven ook mensen met een beperking arbeid moeten bieden

Afspraken
Met de bedrijven in een regio kunnen afspraken worden gemaakt over:

  • De manier waarop scholen samenwerken in het benaderen van bedrijven voor de arbeidstoeleiding van hun leerlingen.
  • De afstemming van de volumes aan op te leiden leerlingen per branche en de beschikbaarheid van leerplaatsen daarvoor.
  • De uitvoering van cao-afspraken of sectorplannen met betrekking tot de doelgroep.

Scholen, bedrijven en gemeenten kunnen dus met een hoog rendement tegen relatief lage kosten de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren organiseren. Dat vraagt wel wat van die partijen: samenwerking, commitment in de bereidheid elkaars doelstelling te helpen verwezenlijken en een visie op de maatschappelijke opdracht die groter is dan de bedrijfsvoering van het eigen instituut. 

Borisadviseurs

In elke arbeidsmarktregio is een SBB Borisadviseur beschikbaar om scholen te informeren over de dienstverlening van SBB en over de verbinding met leerbedrijven in de regio. Neemt u voor meer informatie contact op met Mark Hulsen (Boriscoördinator) via m.hulsen@s-bb.nl.