Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking

Veel gemeenten zijn in gesprek met samenwerkingsverbanden passend onderwijs om vast te stellen in hoeverre het vso en het praktijkonderwijs succesvol zijn in de doorleiding van hun kandidaten naar de arbeidsmarkt.  Als gemeenten met een beperkt budget het aantal uitkeringen moeten beheersen dan is effectieve arbeidstoeleiding in het onderwijs een belangrijke weg om dat te bereiken.  Verschillende gemeenten zijn al in gesprek met hun scholenveld om afspraken te maken over de invoering van de Boris systematiek om daarin snel resultaat te bereiken. Het samenwerkingsverband met scholen die de arbeidstoeleiding  doelmatig kunnen vormgeven zijn voor de gemeenten immers ook aantrekkelijke partners voor de re-integratie van herkeurde Wajongers en van jongeren die vanuit ander trajecten de arbeidsmarkt niet hebben kunnen bereiken.

De gemeente Rotterdam heeft SBB opdracht gegeven voor Rotterdam een eigen Borisproject in te richten en met 11 Rotterdamse scholen voor vso en praktijkonderwijs de systematiek in te voeren. Om de scholen in de startkosten daarbij tegemoet te komen neemt de gemeente Rotterdam de scholingskosten en de ondersteuningskosten van de Kenniscentra voor de eerste twee jaar voor haar rekening. Binnen dat project wordt ook bezien of de nieuwe voorwaarden voor ESF 2014-2020 blijvende financiering van de ondersteuning van het arbeidsmarktgericht opleiden mogelijk maakt.

In Het Rijk van Nijmegen zijn 13 scholen de samenwerking gestart op uitnodiging van de Gemeente Nijmegen. De Boris systematiek wordt daar ingevoerd en gelijktijdig stemmen scholen en regionaal werkbedrijf de werkgeversbenadering op elkaar af.  Plaatsing van jongeren en van uitkeringsgerechtigden in arbeid gebeurt altijd via scholing en certificering en alle instellingen die nu de regionale infrastructuur vormen leveren daaraan hun bijdrage, maar wel binnen 1 gemeenschappelijk kader. Over dat kader wordt afgestemd met het regionale bedrijfsleven. Die is blij dat helderheid is over de toestroom van de doelgroep naar arbeid en dat ze degelijke begeleiding krijgen bij de inpassing in het bedrijf. Door de samenwerking van gemeente en scholenveld is de duurzame ondersteuning van de doelgroep en de bedrijven gemakkelijker vorm te geven. Gemeente en Provincie financieren het grootste deel van het Borisproject, maar ook de scholen leveren een eigen bijdrage.

Ook Drechtsteden hebben het initiatief genomen zo'n gemeenschappelijk kader af te spreken, hoewel de afstemming tussen de scholen en de doelmatige arbeidstoeleiding in Drechtsteden een verantwoordelijkheid is van de scholen zelf. Boris biedt daarvoor wel scholing aan maar de scholen bepalen zelf de deelname daaraan.

Zo zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Voorlichting over deze vormgeving van de samenwerking en de voordelen die dat op kan leveren is inmiddels gegeven aan de gemeenten Den Bosch, Heerlen, Almelo, Apeldoorn, Den Haag, Lelystad, Groningen, Ede, Amsterdam en aan nog 10 gemeenten. Soms trekt men zijn eigen plan, in andere gevallen wordt er van een of meerdere instrumenten gebruik gemaakt die Boris biedt. Maatwerk is ook hier het credo.

Voor nadere informatie:

Projectteam Boris, Projecteider: Will Seignette 06 2394 6656  w.seignette@s-bb.nl

Zie ook: www.borisbaan.nl ; www.s-bb.nl